ویـژه های خـبـری  |

آخـریـن اخـبـار و اطلاعیــه ها
تعطیلات موسسه
۱۴۰۱-۱۰-۱۴
مـوســسـه آمــوزش عالـــی رشــــد دانـــش

تعطیلات موسسه

ساعت کاری جدید موسسه
۱۴۰۱-۱۰-۱۴
مـوســسـه آمــوزش عالـــی رشــــد دانـــش

ساعت کاری جدید موسسه

برگزاری کلیه کلاسهای نیمسال دوم سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۱-۱۰-۱۴
مـوســسـه آمــوزش عالـــی رشــــد دانـــش

برگزاری کلیه کلاسهای نیمسال دوم سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹

مهلت تحویل پروپزال
۱۴۰۱-۱۰-۱۴
مـوســسـه آمــوزش عالـــی رشــــد دانـــش

مهلت تحویل پروپزال

همایش ملی «سنجش علمی و آزمون های ورودی آموزش عالی
۱۴۰۱-۱۰-۱۴
مـوســسـه آمــوزش عالـــی رشــــد دانـــش

همایش ملی «سنجش علمی و آزمون های ورودی آموزش عالی

ارزشیابی مستمر
۱۴۰۱-۱۰-۱۴
مـوســسـه آمــوزش عالـــی رشــــد دانـــش

ارزشیابی مستمر

برگزاری کلاس ها در Adobe Connect
۱۴۰۱-۱۰-۱۴
مـوســسـه آمــوزش عالـــی رشــــد دانـــش

برگزاری کلاس ها در Adobe Connect

اعتبار دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
۱۴۰۱-۱۰-۱۴
مـوســسـه آمــوزش عالـــی رشــــد دانـــش

اعتبار دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی