اوقات شرعی
گروه نظارت و ارزیابی

 

دفتر نظارت و ارزیابی زیر نظر رئیس محترم موسسه فعالیت میکند و گزارش های دوره ای از کیفیت تدریس آموزش موسسه و سایر مسایل مربوط به هیات علمی - دانشجویان و کیفیت فضا و وسایل و تجهیزات را به شورای نظارت و ارزیابی موسسه ارائه می دهد .

 

آدرس : سمنان ، میدان استاندارد ، شرق مصلی ، خیابان دفاع مقدس ، خیابان شهید احمدی روشن ، موسسه آموزش عالی رشد دانش

  شماره تماس :3 الی 02333481781شماره فکس : 02333481784

ایمیل : info@roshdedanesh.ac.ir

Copyright © 2015 roshdedanesh  All rights reserved