اوقات شرعی
شورای انضباطی

دبير شورا

سمت : مدیر امور آموزشی موسسه آموزش عالی رشد دانش

مرتبه علمی دانشگاهی :

رشته تخصصی : علوم سیاسی

تلفن تماس :33438781

شرح وظایف :1- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستها ، مقرارت و فرآیند های آموزش موسسه ، منطبق بر قوانین ، مصوبات ، مقررات و آئین نامه های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی .

نام و نام خانوادگی : ریحانه بهار

مدرک تحصیلی : لیسانس

 

آدرس ایمیل : bahar@roshdedanesh.ac.ir


2ـ برنامه ریزی امور آموزشی با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی  هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزراش لازم به هیات رئیسه .

3- پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی.4- اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت .

5- برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت  تعامل علمی – آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانیاسلامی .

6- برنامه ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم انداز ، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین .

7- اهتمام به برگزاری دوره های توانمند سازی و دانش افزایی .

8- ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی ، کارآمدی اعضای هیات علمی موسسه ،غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارت متبوع.

9- برنامه ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی – تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه .

10- نظارت و ارزیابی فرآینداجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با هماهنگی وزارت متبوع .

11- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری ، کتابخانه ها و بانکهای اطلاعاتی موسسه ، مطابق با مصوبات ، مقررات و آئین نامه های مربوطه .


شيوه نامه اجرايي انضباطي دانشجويان

 

 

 


نتيجه شوراي تجديد نظر


 

آدرس : سمنان ، میدان استاندارد ، شرق مصلی ، خیابان دفاع مقدس ، خیابان شهید احمدی روشن ، موسسه آموزش عالی رشد دانش

  شماره تماس :3 الی 02333481781شماره فکس : 02333481784

ایمیل : info@roshdedanesh.ac.ir

Copyright © 2015 roshdedanesh  All rights reserved