اوقات شرعی
مدیر امور دانشجویی

 

سمت : مدیر امور دانشجویی 

نام و نام خانوادگی : ریحانه بهار

مدرک تحصیلی : لیسانس

مرتبه علمی دانشگاهی :

رشته تخصصی : علوم سیاسی

آدرس ایمیل : bahar@roshdedanesh.ac.ir

تلفن تماس :33438781

1- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی موسسه ، مطابق با مصوبات ، مقررات و آئین نامه های مربوطه .

2- راه اندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی موسسه در زمینه های تحصیلی ، رفاهی و سلامت .

3- نظارت بر فعالیتهای مربوط به تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه های رفاهی آنان .

4- برنامه ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی ، بهداشتی و سلامت دانشجویان موسسه .

5- رصد و ارزیابی وضعیت صنفی ، رفاهی ، بهداشتی و سلامت موسسه و ارائه گزارش به رئیس موسسه .

6- زمینه سازی جهت مشارکت ، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت موسسه .

7- راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور فرهنگی موسسه در سطوح استادان ، دانشجویان و کارکنان ، مطابق با مصوبات ، مقررات و آیین نامه های مربوط و با همکاری و هماهنگی سایر نهادهای ذیربط .

 

آدرس : سمنان ، میدان استاندارد ، شرق مصلی ، خیابان دفاع مقدس ، خیابان شهید احمدی روشن ، موسسه آموزش عالی رشد دانش

  شماره تماس :3 الی 02333481781شماره فکس : 02333481784

ایمیل : info@roshdedanesh.ac.ir

Copyright © 2015 roshdedanesh  All rights reserved