اوقات شرعی
کارشناس امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1 -  الهام قره چلو

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تخصصی : فیزیک حالت جامد

آدرس ایمیل :

شرح وظایف :

1 - انجام امور آموزشی با هماهنگی مدیر آموزش

2 - ورود اطلاعات دانشجویان

3 - دریافت درخواست دانشجویان و اقدام در پاسخ به آن ها با تایید مدیر آموزش

4 - تایپ نامه ها و مکاتبات اداری

5 - تشکیل پرونده دانشجویان

6 - کنترل تشکیل کلاس ها و گزارش آن ها

7 - فراهم آوردن مقدمات امتحانات و مراقب

8 - پاسخگویی به ارتباطات حضوری و غیرحضوری (تلفنی) مراجعین

9 - انجام امور فارغ التحصیلان و نظام وظیفه

10 - حضور در موسسه طبق ساعت کار ارائه شده از سوی کارفرما

 

2 - آزاده مشتاق 

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تخصصی : ریاضی محض

آدرس ایمیل :

شرح وظایف :

1 - انجام امور آموزشی با هماهنگی مدیر آموزش

2 - ورود اطلاعات دانشجویان

3 - دریافت درخواست دانشجویان و اقدام در پاسخ به آن ها با تایید مدیر آموزش

4 - تایپ نامه ها و مکاتبات اداری

5 - تشکیل پرونده دانشجویان

6 - کنترل تشکیل کلاس ها و گزارش آن ها

7 - فراهم آوردن مقدمات امتحانات و مراقب

8 - پاسخگویی به ارتباطات حضوری و غیرحضوری (تلفنی) مراجعین

9 - انجام امور فارغ التحصیلان و نظام وظیفه

10 - حضور در موسسه طبق ساعت کار ارائه شده از سوی کارفرما

 

آدرس : سمنان ، میدان استاندارد ، شرق مصلی ، خیابان دفاع مقدس ، خیابان شهید احمدی روشن ، موسسه آموزش عالی رشد دانش

  شماره تماس :3 الی 02333481781شماره فکس : 02333481784

ایمیل : info@roshdedanesh.ac.ir

Copyright © 2015 roshdedanesh  All rights reserved