اوقات شرعی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

سمت : معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی رشد دانش

نام و نام خانوادگی : سعید محمدیان

مدرک تحصیلی :دکتری

مرتبه علمی دانشگاهی : استادیار

رشته تخصصی : ریاضی

آدرس ایمیل : mohammadian@roshdedanesh.ac.ir

شرح وظایف :

1- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستها ، مقرارت و فرآیند های آموزش موسسه ، منطبق بر قوانین ، مصوبات ، مقررات و آئین نامه های اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی .

2ـ برنامه ریزی امور آموزشی با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی  هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزراش لازم به هیات رئیسه .

3- پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیات علمی.

4- اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت .

5- برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت  تعامل علمی – آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی .

6- برنامه ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم انداز ، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین .

7- اهتمام به برگزاری دوره های توانمند سازی و دانش افزایی .

8- ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی ، کارآمدی اعضای هیات علمی موسسه ،غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارت متبوع.

9- برنامه ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی – تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه .

10- نظارت و ارزیابی فرآینداجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با هماهنگی وزارت متبوع .

11- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری ، کتابخانه ها و بانکهای اطلاعاتی موسسه ، مطابق با مصوبات ، مقررات و آئین نامه های مربوطه .

12- برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح همکاری های علمی و بین المللی .

13- اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهشهای کاربردی و مورد نیاز کشور .

14- توسعه ،تقویت و هدایت طرحهای پژوهشی مصوب با اولویت پژوهشهای کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور .

15- کنترل و نظارت بر فرآیند های پژهشی موسسه بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی .

16- مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه موسسه جهت ارائه به رئیس موسسه .

17- ایجاد ارتباط لازم با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی .

18- همکاری در ارائه خدمات علمی ، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین موسسه و سایر موسسات .

19- همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای موسسات غیر دانشگاهی .

20- برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرصت ها ی مطالعاتی داخل و خارج از کشور ( اعم از مراکز علمی – پژوهشی حوزوی و دانشگاهی ) برابر ضوابط  مصوب .

21- تهیه برنامه پژوهشی موسسه و ارائه اهداف و تعیین اولیت  پژهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد ، کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی موسسه .

22- بررسی و ارزیابی فعالیت های  موسسه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیات رئیسه .

23- شناسایی  و تعریف موضوعات و برنامه های علمی – پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی – پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی مناسب با حوزه تخصصی موسسه .

 

آدرس : سمنان ، میدان استاندارد ، شرق مصلی ، خیابان دفاع مقدس ، خیابان شهید احمدی روشن ، موسسه آموزش عالی رشد دانش

  شماره تماس :3 الی 02333481781شماره فکس : 02333481784

ایمیل : info@roshdedanesh.ac.ir

Copyright © 2015 roshdedanesh  All rights reserved