اوقات شرعی
مدیر امور عمومی

 

 

سمت : مدیر امور عمومی موسسه آموزش عالی رشد دانش

نام و نام خانوادگی

وظایف :

اجرای روش های مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات موسسه به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه های ملی سرمایه


انجام تعمیرات اساسی به منظور احیا و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات موجود


 

آدرس : سمنان ، میدان استاندارد ، شرق مصلی ، خیابان دفاع مقدس ، خیابان شهید احمدی روشن ، موسسه آموزش عالی رشد دانش

  شماره تماس :3 الی 02333481781شماره فکس : 02333481784

ایمیل : info@roshdedanesh.ac.ir

Copyright © 2015 roshdedanesh  All rights reserved