اوقات شرعی
مدیر امور مالی


سمت : مدیر امور مالی موسسه آموزش عالی رشد دانش

نام و نام خانوادگی : علی اکبر سلامت منش

شرح وظایف :

۱- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری ، مالی و عمرانی موسسه ، مطابق با مصوبات ، مقررات

و آئین نامه های مربوط.

۲- رسیدگی به اهداف اجرایی موسسه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روشهای کاری مورد

عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای مختلف در راستای

تحقق اهداف اجرایی موسسه .

۳- نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه مصوب هیات امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل موسسه و ارائه گزارش جهت طرح در هیات امنای ذیربط .

۴- تعیین وضعیت موجود موسسه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصتها تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب .

۵- ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس موسسه در خصوص وظایف مربوطه به واحد های تحت نظر .

۶- جمع آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز بر اساس طرح جامع موسسه و برنامه ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه و انجام کلیه  فعالیتهای لازم در جهت اجرای طرح های عمرانی موسسه ( اعم از پیمانی ، امانی و … )

۷- انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمانها و تاسیسات موجود .

۸- تشکیل کمیته تدوین روشهای اجرایی به منظور بهینه سازی سامانه تعاملات اداری بین واحد های تابعهبا همکاری سایر معاونتهای موسسه .

۹- استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخشهای مختلف موسسه .

۱۰- تدوین روشهای اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات موسسه به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه های ملی موسسه .


آدرس : سمنان ، میدان استاندارد ، شرق مصلی ، خیابان دفاع مقدس ، خیابان شهید احمدی روشن ، موسسه آموزش عالی رشد دانش

  شماره تماس :3 الی 02333481781شماره فکس : 02333481784

ایمیل : info@roshdedanesh.ac.ir

Copyright © 2015 roshdedanesh  All rights reserved