اوقات شرعی
اساتید گروه
نام و نام خانوادگیemail
دکتر فرزین یغمایی f_yaghmaee@semnan.ac.ir
خانم مهندس ماهیچیان asefeh_mahichian@yahoo.com

آدرس : سمنان ، میدان استاندارد ، شرق مصلی ، خیابان دفاع مقدس ، خیابان شهید احمدی روشن ، موسسه آموزش عالی رشد دانش

  شماره تماس :3 الی 02333481781شماره فکس : 02333481784

ایمیل : info@roshdedanesh.ac.ir

Copyright © 2015 roshdedanesh  All rights reserved