اوقات شرعی
اساتید گروه عمران
نام و نام خانوادگیemail
دکتر سعید محمدیان s_mohammadian@iust.ac.ir
دکتر مسعود قدس masoudghods760@yahoo.com
خانم سمیه امیرجان somayehamirjan@yahoo.com
مهندس مصطفی خاتمی m.khatami672@gmail.com
مهندس محمدرضا محمدیان civil_en4000@yahoo.com
مهندس مصطفی عصاری mostafa_assari@yahoo.com
مهندس امید خالدی khaledi.omid@gmail.com
مهندس راضیه سادات خاتمی khatami.rs@gmail.com
مهندس وحید طاهری Taheri77744@yahoo.com
مهندس مجید ملکی bmsemnan.omran@gmail.com
مهندس رضا صنایعی arsanayei@yahoo.com
مهندس عباس مهرآور mehravar.mehravar@yahoo.com
خانم منصوری n.mansoori8787@gmail.com
مهندس بیکی mr.beyki@gmail.com
مهندس امین جباری amin.j1803@gmail.com

آدرس : سمنان ، میدان استاندارد ، شرق مصلی ، خیابان دفاع مقدس ، خیابان شهید احمدی روشن ، موسسه آموزش عالی رشد دانش

  شماره تماس :3 الی 02333481781شماره فکس : 02333481784

ایمیل : info@roshdedanesh.ac.ir

Copyright © 2015 roshdedanesh  All rights reserved