اوقات شرعی
مدیر گروه عمران

دکتر مصطفی خاتمی 

سمت : مدیر گروه عمران

مدرک تحصیلی : دکتری 

محل اخذ : دانشگاه سمنان 

زمینه تخصصی : عمران 

مرتبه علمی : 

شرح وظایف :

 

1 – نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدمات دیگر

2 – ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده

3 – تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده

4 – تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط

5 - پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده

6 – اظهار نظر در مورد بورس ها ، فرصت های مطالعاتی و مآموریت های اعضای گروه و پیشنهاد آن به رئیس دانشکده

7 – پیشنهاد استخدام اعضای هیات علمی به ریاست دانشگاه .

8 – هماهنگ ساختن فعالیت های آموزشی و پژوهشی در رشته مربوطه

9 – نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب کتب درسی

10 – حمایت علمی از طرح های پژوهشی ارزنده ای که توسط اعضای هیات علمی ارائه می شود .

11 – هدایت امور پژوهشی و نظارت بر حسن انجام آن ها

12 – تشکیل منظم جلسات آموزشی پژوهشی و اجرایی شورای گروه

13 – ارائه پیشنهاد همکاری های علمی با سایر موسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به ریاست دانشکده

14 – اظهار نظر در مورد شرکت اعضای گروه در کنفرانس های بین المللی سالانه (داخلی و خارجی) و پیشنهاد آن به ریاست دانشکده

15 – ارائه پیشنهاد در مورد محورهای موضوعات و اولویت های تحقیقاتی در گروه

16 – یافتن راه کارهای مناسب جهت ایجاد ارتباط هر چه بیشتر بین گروه های بالینی  و علوم پایه

17 – تلاش جهت ارتقای همه جانبه اعضای محترم هیات علمی گروه

18 – انعکاس مشکلات گروه اعم از مشکلات نیروی انسانی ، تجهیزاتی و مشکلات فرآیندی گروه به رئیس دانشکده

19 – شناسایی امکانات و تسهیلات درون و برون دانشگاهی و سعی در جذب آن برای ارتقاء گروه

20 – برگزاری منظم جلسات کمیته های تصمیم گیری در گروه

(براساس ماده 39 آیین نامه مدیریت دانشگاه ها و موسسا ت آموزش عالی )

الف- تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده

ب- ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه

ج- نظارت به کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه

د – تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده

ه – تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط

تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارائه گزارش کار ، مصوبات ، پیشنهادها ونظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است .

ز – پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده

ج – انجام کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم ، کتاب ها، نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده

ط – پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راسا" یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه

ی – ارزیابی کار سالانه اعضای گروه وگزارش به رئیس دانشکده

 

 

 

آدرس : سمنان ، میدان استاندارد ، شرق مصلی ، خیابان دفاع مقدس ، خیابان شهید احمدی روشن ، موسسه آموزش عالی رشد دانش

  شماره تماس :3 الی 02333481781شماره فکس : 02333481784

ایمیل : info@roshdedanesh.ac.ir

Copyright © 2015 roshdedanesh  All rights reserved