اوقات شرعی
حوزه ریاست

 

کارشناس مسئول : ریحانه بهار

 

وظایف :

 

· انجام اقدامات لازم به منظور شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیئت علمی در گروه های آموزشی و پژوهشی.

 

· انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه.

 

· اجرای آئین نامه ها و مقررات در خصوص نحوه و چگونگی استخدام و یا تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی اعم از قراردادی ، پیمانی ، رسمی – آزمایشی ، رسمی – قطعی ، هیئت علمی طرح سربازی، ماموریت و انتقال اعضای هیئت علمی دانشگاه.

 

· بررسی صلاحیت علمی و عمومی اعضای هیئت علمی متقاضی استخدام در دانشگاه و متقاضیان بورس تحصیلی به منظور ارائه به هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه برای اعلام نظر.

 

· ارائه گزارشات مستمر و دوره ای حسب مورد به هیئت اجرایی و هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی.

 

· انجام سایر امور محوله از سوی هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی.

 

آدرس : سمنان ، میدان استاندارد ، شرق مصلی ، خیابان دفاع مقدس ، خیابان شهید احمدی روشن ، موسسه آموزش عالی رشد دانش

  شماره تماس :3 الی 02333481781شماره فکس : 02333481784

ایمیل : info@roshdedanesh.ac.ir

Copyright © 2015 roshdedanesh  All rights reserved