اوقات شرعی
اخبار > برگزاری کلاس ها در Adobe Connect


نسخه چاپي ارسال به دوست

قابل توجه دانشجویان محترم 

کلیه کلاس های نیمسال اول 1400-1399 به صورت مجازی و از طریق نرم افزار Adobe Connect  می باشد .

لینک کلاس های به شرح ذیل می باشد . 

خانم زهرا ساغري : نشانيhttp://vc10.semnan.ac.ir/zsaqari/كد ورود به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار:  https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

آقاي مهيار هاشمي :نشاني     http://vc10.semnan.ac.ir/mahyarh60/ کد ورود به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار: https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

آقاي كاظم ميراج  نشاني  http://vc10.semnan.ac.ir/mirj169/: jhg@56  كد ورود به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار: https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

خانم فرزانه حيدري : نشاني http://vc10.semnan.ac.ir/farzaneheydariyoga65/   كد ورود به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار: https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

آقاي ابوالفضل آفاق دانشگاه رشد دانش با سلام كلاس مجازي شما ساخته شد نشاني: http://vc10.semnan.ac.ir/abolfazlafagh كد ورود به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار: https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

خانم فهيمه اسكندريان : نشاني http://vc10.semnan.ac.ir/feskandariyan/  كد ورود به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار: https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

آقاي مهدي فخاريان نشاني: http://vc10.semnan.ac.ir/architectse كد ورود به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار: https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

آقاي علي بهار: نشاني  http://vc10.semnan.ac.ir/ali110208/ به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار: https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

آقاي عباسعلي رضايي http://vc10.semnan.ac.ir/cerezaei65/ كد ورود به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار: https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

آقاي علي اكبر مرادان : نشانيhttp://vc10.semnan.ac.ir/aliakbarmoradan/ كد ورود به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار: https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

خانم فرشته خراساني :  نشانيhttp://vc10.semnan.ac.ir/khorasaniif/ كد ورود به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار: https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

خانم فريماه قدس : نشاني  http://vc10.semnan.ac.ir/farimahghods72/ كد ورود به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار: https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

آقاي محمد جواد روشن بين : نشانيhttp://vc10.semnan.ac.ir/moshaverehir/  كد ورود به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار: https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

آقاي رضا اميني :  نشاني http://vc10.semnan.ac.ir/rezaamini2424/ كد ورود به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار: https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

آقاي سهيل همتي : نشاني http://vc10.semnan.ac.ir/soheilsohata/ كد ورود به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار: https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

آقاي مرتضي رجب پور : نشاني http://vc10.semnan.ac.ir/mortezarajabpour/ كد ورود به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار: https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

خانم فرحناز اميدي : نشاني http://vc10.semnan.ac.ir/omidfar/: كد ورود به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار: https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

آقاي محمدرضا محمديان : نشاني http://vc10.semnan.ac.ir/civilen4000/ كد ورود به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار: https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

خانم بهاره بهارستاني :  نشاني http://vc10.semnan.ac.ir/moongarshow/  كد ورود به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار: https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

خانم شيوا آرايش : نشاني http://vc10.semnan.ac.ir/shivaarayesh/ كد ورود به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار: https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

آقاي سعيد كاميابي :  نشاني http://vc10.semnan.ac.ir/saeidkamyabi/ كد ورود به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار: https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

آقاي مرتضي دري گيو : نشاني  http://vc10.semnan.ac.ir/dorrigiv/ كد ورود به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار: https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

آقاي عليرضا نعيمي صديق : نشاني: http://vc10.semnan.ac.ir/anaeimi/ نام كاربري  كد ورود به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار: https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

آقای فرزين يغمايي : نشاني http://vc10.semnan.ac.ir/fyaghmaee/ كد ورود به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار: https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

آقاي مظاهر خيرخواهان : نشاني http://vc10.semnan.ac.ir/kheirkhahanm/ كد ورود به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار: https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

آقای علي خيرالدين : نشاني http://vc10.semnan.ac.ir/kheirodin/ كد ورود به جلسه: 2020 دريافت نرم افزار: https://it.semnan.ac.ir/vcsoft راهنماي اتصال: https://it.semnan.ac.ir/vchelp مركز فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان

1400/01/05   ١٤:٣٧   ٢٠٩٤٨  1081  اخبار سایت 

آدرس : سمنان ، میدان استاندارد ، شرق مصلی ، خیابان دفاع مقدس ، خیابان شهید احمدی روشن ، موسسه آموزش عالی رشد دانش

  شماره تماس :3 الی 02333481781شماره فکس : 02333481784

ایمیل : info@roshdedanesh.ac.ir

Copyright © 2015 roshdedanesh  All rights reserved